ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج جزء مدارک شناسایی است که افراد متاهلی که متقاضی دریافت ویزا هستند در صورت لزوم باید به سفارت ها ارائه دهند. ترجمه سند ازدواج باید به صورت رسمی صورت گیرد و به دارای مهر تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه باشد. البته لازم به ذکر است در برخی از سفارت ها تاییدیه دادگستری الزامی نیست و تنها ترجمه سند ازدواج کفایت میکند.
ترجمه سند ازدواج در هر صورتی که متقاضیان دریافت ویزا قصد سفر را داشته باشند درخواست میشود، چه بصورت تنها و یا به همراه همسر. اما برخی از سفارت ها در صورتی درخواست ارائه ترجمه سند ازدواج را دارند که متقاضیان بخواهند با همسر خود همزمان تقاضای درخواست ویزای خود را ارائه دهند.

 

نکاتی که در ترجمه سند ازدواج باید بدانید.
• ترجمه سند ازدواج با مهر دارالترجمه، در صورتی که اصل سند توسط دارالترجمه مشاهده گردد، قابل انجام است. اما اگر فرد درخواست ترجمه رسمی را داشته باشد و تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه نیاز باشد، باید به همراه ترجمه سند ازدواج شناسنامه یکی از طرفین که ازدواج در آن ثبت شده است برای دریافت مهر تاییدیه به دادگستری ارسال گردد.
• ترجمه تنها بخشی از سند ازدواج کافی نیست و بایستی تمامی نکات و صفحات سند ازدواج ترجمه گردد.
• سند ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید در دفتر ترجمه رسمی نیست.
• چنانچه که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های ازدواج صادره از وزارت کشور با ارائه شناسنامه فرد ایرانی که ازدواج در شناسنامه ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه فوری مدارک با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه سند ازدواج و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

تلفن های بخش ترجمه: ۶۶۵۷۰۴۵۵ – ۶۶۵۷۰۴۵۴